Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Opvatting beleid stageschool

Bewijs Opvatting beleid stageschool

Tijdens het 3e jaar van de ALO heb ik mijn visie over bewegingsonderwijs beschreven in een essay. Voor de pabo heb ik halverwege het 2e semester mijn visie op onderwijs beschreven. Mijn visie is tot stand gekomen door mijn eigen achtergrond en ervaringen in het onderwijs en de invloeden vanuit de opleidingsscholen en stageplaatsen.

Voor de stage in het 1e semester van het 2e jaar van de Pabo heb ik het beleid van de Joop Westerweelschool bestudeerd. De punten die voor mij belangrijk heb ik uit het schoolplan gehaald. Ik zal beschrijven waarom deze punten voor mij belangrijk zijn en wat mijn onderwijsopvatting daarover is.

 

Voorschool en Vroegschool

“AWBR scholen zijn brede scholen die onderwijs bieden aan kinderen van twee en een half jaar tot dertien jaar. Kinderen vanaf 2 ½ t/m 6 jaar volgen een programma waarbij actief leren centraal staat. Alle voorschool groepen werken volgens dezelfde werkwijze met Kaleidoscoop. In het schooljaar 2005-2006 zijn wij gestart met de tussengroep.

De tussengroep is een verlengstuk van groep 2 en een brug naar groep 3. Leerlingen die hieraan toe zijn gaan twee dagdelen per week naar deze groep. In deze tussengroep wordt extra aandacht besteed aan:

. Voorbereidend en aanvankelijk taal/lees onderwijs

. Voorbereidend en aanvankelijk rekenonderwijs”

 

Voor kinderen is taalontwikkeling ontzettend belangrijk in de vroege levensjaren. Vooral bij NT2 kinderen blijven de schoolresultaten soms achter, omdat de taalbeheersing nog niet voldoende is. Daarvoor is er bijvoorbeeld de Kopklas. Mijn opvatting is dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen met het zorgen voor een goede taalontwikkeling bij kinderen. Ik ben daarom ook een voorstander van de Vroeg- en Voorschool van de school. Naast de taalontwikkeling levert dit uiteraard ook een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind.

 

 

Missie en visie van de school

“De Joop Westerweelschool is een openbare basisschool. Kinderen van alle gezindten, afkomst en culturele achtergrond zijn bij ons uitdrukkelijk en van harte welkom. Verschillen, diversiteit en verscheidenheid zijn daarom uitgangspunt voor ons onderwijs, gericht op een samenleving waar iedereen erkend wordt en waar mensen vreedzaam met en naast elkaar willen en kunnen leven.

 

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen leren wij onze kinderen met die grote verscheidenheid om te gaan door die houding en vaardigheden aan te leren waardoor zij zich kunnen handhaven in een complexe samenleving en zich kunnen ontwikkelen tot goede burgers. De Vreedzame School leert onze kinderen zelfstandig op te treden, beter om te gaan met het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, elkaar positief te benaderen en te waarderen en zelfstandig conflicten op te lossen.

 

Onze werkwijze is enerzijds gericht op zelfstandigheid en zelfstandig leren, anderzijds op samenleven en samenwerken.

Wij stellen ons tot doel de talenten van ieder van onze leerlingen optimaal te ontplooien en voor ieder kind de maximaal haalbare leerresultaten te behalen. Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en ‘het leren leren’, besteden wij veel aandacht aan de sociaal- emotionele, creatieve- en lichamelijk ontwikkeling.

Beheersing van de Nederlandse taal, o.a. als communicatiemiddel, is daarbij de spil waar ons onderwijs om draait en bepaalt de succesfactor van het leren.

Ten behoeve van het omgaan met die verschillen staan de onderwijsbehoeftes van het kind centraal.”

 

De visie van de school sluit heel goed aan bij de mijne. Wanneer je mijn visie op onderwijs leest merk je dat ik voorstander ben van samenwerken en gemengd onderwijs. Nu is de school zwart, 99% van de leerlingen heeft allochtone ouders. Het echter wel een beleidsvoornemen van de school om een gemengde school te worden.
De stageschool bereid de kinderen voor op de verschillen in de maatschap en wil hen leren om goede burgers te worden. Ik zou deze tekst zo kunnen overnemen voor in mijn visiestuk.

 

 

Ouder-, leerling-, leerkracht tevredenheidonderzoek
Eenmaal per vier jaar wordt deze peiling afgenomen. In deze peiling wordt de mening gevraagd over de kwaliteit van onze school.”

 

De school houdt eens per vier jaar een tevredenheidonderzoek. Ik had hier zelf nog niet over nagedacht, maar dit lijkt mij een uitstekende manier om te onderzoeken in hoeverre men tevreden is over het onderwijs en de kwaliteit daarvan. De school houdt ook regelmatig (POP) gesprekken met docenten volgens de IPB gesprekcyclus en er zijn klassenbezoeken. Uit het schoolplan blijkt dat de school in ontwikkeling is en ook blijft ontwikkelen. Ik denk dat dit voor het onderwijs erg belangrijk is, de maatschappij verandert constant, het onderwijs moet daarin mee gaan.

 

ICT in het onderwijs

“In de visie van AWBR gaat ICT een sensationele rol spelen in de wijze waarop kinderen op hun niveau lesstof aangeboden krijgen en verwerken. De manier van lesgeven gaat veranderen. In de visie van AWBR zal een kind op ieder moment toegang moeten hebben tot het web of tot interactieve programma’s die het kind helpen bij het realiseren van de individuele onderwijsdoelen.

 

Tenslotte wil AWBR de ouders ook middels ICT nauw bij de ontwikkeling van hun kind en het onderwijs betrekken. Het streven naar interactieve volgsystemen zoals “follow you”, waarbij kinderen een digitaal portfolio samenstellen dat zichtbaar is voor docent en ouder, is daarvoor een goede methode. Maar ook andere manieren om middels ICT ouders bij de school te betrekken liggen in het verschiet: presentaties van kinderen op het web, afstandsonderwijs voor zieke kinderen, enz.”

 

De stageschool heeft digiborden en elke klas heeft 4 computers. Dat vind is uiteraard een mooie ontwikkeling. De AWBR (waarbij de stageschool is aangesloten) streeft naar interactieve volgsystemen en permanent toegang tot ‘het web’. Door interactieve programma’s en dergelijke denk ik dat je meer contact tussen de ouders en de school kunt hebben. Hierbij kunnen ouders de ontwikkeling volgen en zijn ze beter op de hoogte. De kinderen een digitaal portfolio laten samenstellen klinkt voor mij heel moeilijk. Het lijkt heel mooi, maar ik vraag mij af hoe werkbaar dat in de klas is en of dit voor ieder kind geschikt is. De toekomst zal het leren…