Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Educatief partnerschap aangaan

Bewijs Educatief partnerschap aangaan

Ouderbetrokkenheid en schoolprestaties hangen samen. Als docent zorg ik er voor dat ik er alles aan doe om ouders te betrekken bij de school en vooral bij de voortgang en ontwikkeling van hun eigen kind. Ik ga een educatief partnerschap met hen aan. Dit doe ik door interesse te tonen voor de thuissituatie van het kind en aan het begin van het schooljaar kennis te maken met ouders. Ik zou aan het begin een ouderavond organiseren waarbij ik mezelf voorstel aan de ouders. Daarbij spreek ik ook mijn verwachtingen van ouders uit en benadruk ik de positieve invloed van ouderbetrokkenheid en koppel ik dat de ontwikkeling van het kind. Onderwijs maak je samen en niet alleen. Ik laat zien dat ik hen (de ouders) nodig heb om kinderen optimaal te kunnen begeleiden, we zijn partners met hetzelfde doel.

 

Tijdens deze ouderavond zal ik ook persoonlijke afspraken maken voor individuele gesprekken met ouders. In dat gesprek laat ik ouders vertellen over hun kind en bespreek ik de verwachtingen van de ouders, van de leerkracht en de school en hun rol daarin. Door dit zo snel mogelijk te doen bouw ik direct een band op met de ouders en niet pas wanneer iets niet lekker loopt met een kind. Rond de kerst zou ik weer een individueel gesprek organiseren om te kijken naar de ontwikkeling van het kind en of er nog aan ieders wensen/verwachtingen wordt voldaan.

 

Naast de formele gesprekken met ouders laat ik mijn deuren bij de start van de dag ook open voor ouders om een informeel gesprek te kunnen voeren. Mijn ervaring is dat bij de onder- en middenbouw ouders kinderen wegbrengen en dan ook even in de klas komen. Daarbij houd je contact met ouders en kunnen zij ook tussendoor een vraag stellen of afspraak maken als zij daar behoefte aan hebben (en andersom). Bij de bovenbouw heb ik tijdens de stage ervaren dat ouders niet meer op school komen, behalve bij rapportgesprekken. Dit vind ik zonde, zo heb je geen contact met ouders en stimuleer je de betrokkenheid niet.

Ik zou wel eens willen proberen om op een vaste dag een open ochtend of uurtje waarbij ouders in de klas komen kijken hoe het eraan toe gaat. Daarbij lijkt het mij in de bovenbouw interessant om ouders te betrekken en bijvoorbeeld iets te laten vertellen over hun beroep. Zo is het goed voor de betrokkenheid en kunnen de kinderen ook iets leren van de ouders (en van elkaar) en wellicht geïnspireerd raken.

 

Om dit te kunnen realiseren is mijn inzet belangrijk, ik moet ouders stimuleren om betrokken te blijven bij de school. Door mijn enthousiasme kan ik hen daarvan overtuigen. Daarnaast ben ik altijd erg duidelijk en helder in mijn verwachtingen en kan ik mijn boodschap duidelijk overbrengen naar ouders. Belangrijk is ook dat duidelijk is dat ik de professional ben op didactisch gebied en de ouders op emotioneel gebied. Wanneer ouders andere idealen en opvattingen over onderwijs hebben dan ik zal ik hen daarin respecteren. Ik blijf mezelf wel vasthouden aan mijn onderwijs van de school en mezelf en blijf verantwoordelijk voor het onderwijs. Ik ben competent op een educatief partnerschap aan te gaan met ouders.

 

Competenties voor leraren

Bij de competentie interpersoonlijk competent is de leraar onder meer op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van het kind en houdt daar rekening mee. Ook heeft hij enige kennis van interculturele communicatie.

Bij de competentie pedagogisch competent gaat het om inzicht in de culturele bepaaldheid van zowel de basisbehoeften en verwachtingen van het kind, als processen van identiteitsvorming, waarden-ontwikkeling en zingeving.

Deze zaken zijn nadrukkelijk geformuleerd in relatie tot de omgang met kinderen. Bij de competentie competent in het samenwerken met de omgeving komen ook hun ouders ter sprake. Een leraar onderhoudt in het belang van de kinderen goede contacten met de ouders. Hij geeft hen op professionele wijze informatie over de kinderen en benut de informatie die hij van ouders krijgt. Hij verantwoordt verder "zijn professionele opvattingen en werkwijzen met betrekking tot een leerling aan ouders … en past in gezamenlijk overleg zonodig zijn werk met die leerling aan." Verder is de leraar "bekend met de leefwereld van ouders of verzorgers en met de culturele achtergronden van de kinderen en hij weet hoe hij daar rekening mee moet houden in zijn doen en laten als leraar." Dat betekent bijvoorbeeld dat hij "op een open en constructieve manier contacten met ouders" onderhoudt. Hij stelt zich aanspreekbaar op en is bereid zijn werk goed af te stemmen op dat van andere partijen. Hij kan verder "zijn opvattingen en zijn werkwijzen op het gebied van samenwerken met ouders" verantwoorden.