Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Professionele partners van de school

Bewijs Professionele partners van de school

RK Basisschool De Mijlpaal valt onder het bestuur van: Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Basisonderwijs (ASKO). De onderstaande informatie heb ik gevonden op de website van de school: http://www.mijlpaal.edu.amsterdam.nl/

 

Onze doelstelling: samen werken aan een goed school. Om deze doelstelling te bereiken zijn de onderstaande punten van belang:

  • Er is een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten nodig. Wanneer dit het geval is, kunnen ouders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind(eren
  • Meer ouders bij allerlei activiteiten betrekken. Wanneer ouders zich meer betrokken voelen bij de school zal dit ook uitwerken op de ontwikkelingen van de kinderen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten.


Ouderraad (OR)

De ouderraad is sinds september 1997 een vereniging, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Leden van de ouderraad zijn alle ouders van de school. Op de Algemene Ledenvergadering kiest de ouderraad uit haar leden een bestuur (maximaal 11 personen). Het bestuur vergadert één keer in de 6 weken, deze vergaderingen zijn openbaar.

 

Aan het begin van het jaar wordt door het bestuur bepaald welke activiteiten er het komende jaar worden georganiseerd. Daarop wordt een begroting gemaakt.

Het bestuur en het team organiseren een aantal belangrijke activiteiten voor de leerlingen, waaronder: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, sportdag, schoolreisje en excursies.

Enkele ouders uit het bestuur van de ouderraad vormen samen met enkele leerkrachten een commissie die de activiteiten voorbereiden. De commissie, het team en hulpouders helpen bij de uitvoering van de activiteiten. Ook zijn sommige ouders uit het bestuur van de ouderraad actief op het gebied van verkeersveiligheid rond de school, het organiseren van regelmatige luizencontroles en het helpen bij het maken van de seizoenstafels. De ouderraad doet regelmatig verslag van haar activiteiten in het Praatpaaltje.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De Mijlpaal heeft, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, een Medezeggenschapsraad. Een Medezeggenschapsraad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Een belangrijk verschil met een ondernemingsraad is dat niet alleen personeelsleden vertegenwoordigd zijn, maar ook de ouders van de kinderen die op de school zitten.

 

De Medezeggenschapsraad van De Mijlpaal bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. Zij vertegenwoordigen respectievelijk alle personeelsleden en alle ouders. Elk jaar treedt ongeveer de helft van de Medezeggenschapsraad af. Dit in verband met de maximale zittingsduur van twee jaar. Betreffende leden kunnen zich wel weer verkiesbaar stellen.

 

De Medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie over zaken die het onderwijs en de organisatie van de school aangaan. Deze vergaderingen zijn openbaar en de agenda en notulen van de vergaderingen liggen ter inzage bij de administratie. Ieder najaar stelt de Medezeggenschapsraad een beknopt jaarverslag van het afgelopen schooljaar op.

 

Over enkele belangrijke onderwerpen is de directie of het schoolbestuur verplicht advies of zelfs instemming van de Medezeggenschapsraad te vragen. De Medezeggenschapsraad heeft ook de mogelijkheid om op eigen initiatief onderwerpen bij de directie of het schoolbestuur aan te kaarten.

 

Ouderhulp

In elke klas zijn één of twee contactouders actief. Zij kunnen zich aan het begin van het schooljaar hiervoor opgeven bij de leerkracht.

 

Taken contactouder:

  • Het regelen van andere hulpouders van de klas als er hulp nodig is bij feesten en activiteiten.
  • De contactouder fungeert verder als tussenpersoon tussen ouders en leerkracht. Hij/zij kan signaleren wat er buiten de muren van de klas onder de ouders leeft, en daar verslag van doen naar de leerkracht toe.
  • De contactouder is het startpunt voor het afbellen bij ziekte van de leerkracht (telefooncirkel). Voor de begeleiding van de schoolreisjes, zult u direct benaderd worden door de groepsleerkracht.