Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Feedback Jacqueline Bieger

Bewijs Feedback Jacqueline Bieger

Formulier directe begeleiding (regulier en Montessori)

                                              

LESBESPREKING PABO REGULIER

 

Student:

Joyce Hidding

Basisschool:

Kinkerbuurtschool

Type opleiding:

DT jaar 1 (LLL)

Plaats:

Amsterdam

Groep pabo:

1DVA

Stagementor:

Hans Boer

Semester:

1

Stagegroep:

5

Coach pabo:

Co Wielaert

Stagedocent:

Jacqueline Bieger

 

Datum: 19 oktober 2010

 

In de eerste kolom is ruimte voor uw waardering met de letters o(nvoldoende), m(atig), v(oldoende) of g(oed). In de tweede kolom kunt u uw indruk­ken en adviezen in uw eigen woorden noteren.

 

VAK/ONDERWERP:

Spelling

           

De lesvoorbereiding

        Waardering

          Omschrijving

Wat vindt u van de doelstellingen (proces- en productdoelen)?

v

Doelen heb je helder geformuleerd. Onduidelijkheid over klankgroepen, lettergrepen had niet met je doel te maken, maar meer welke keuze de school daarin maakt.

Is de beginsituatie goed ingeschat? Is rekening gehouden met de multiculturele groep?

V

Je weet welke kinderen er moeite mee gaan hebben. Neem in je kolom leerhulp de namen en de specifieke leerhulp op.

Wat vindt u van de keuze, de omvang en de opbouw van de leerstof?

V

In je opbouw kun je nog meer uitgaan van wat kinderen al weten. De vraag is ook of je niet té veel in 1 les wilt. Opbouw klopt qua inleiding, kern, etc

Wat vindt u van de leerkrachtactiviteiten?

 

V

Helder

Wat vindt u van de leerlingenactiviteiten?

V

Helder

Is de keuze van materiaal c.q. middelen juist?

m/v

In je lesvoorbereiding geef je niet aan op welke manier je gebruik maakt van welke materialen. Het digibord zou een perfecte ondersteuning van deze les kunnen zijn.

Wat vindt u van de organisatie en de (tijds)planning?

RV

Goed doordacht, je weet wat je wilt

         

 

Is de lesvoorbereiding van te voren met u besproken?

ja

 

 

De lesuitvoering

       Waardering

            Omschrijving

 

 

Wat vindt u van de inleiding, instructie, verwerking en afronding?

 

V

Hier ligt je leerdoel. Hoe geef je didactisch gecompliceerde lessen. Je gaf meteen aan dat je de volgende keer eerst de kinderen meer woorden zou laten oefenen op het bord en dan zelf de regel zou laten deduceren. Nu denken we dat veel kinderen de regel niet begrijpen. Gebruik maken van kleurtjes of het bord helpt bij het structureren.

Verder spraken we ook over het expliciteren van je handelen. Je laat twee kinderen tijdens de evaluatie een woord oefenen. Prima, maar je hebt een doel hiermee en de leerlingen weten dat niet.  Goed dat je afrond, goed ook dat je kinderen daarin betrekt. Geef de volgende keer ook jouw ervaring, jouw feedback.

Houdt de student rekening met de multiculturele groep door woorden te selecteren en semantiseren?

 

V

Je taalgebruik lijkt voldoende aangepast. Ik heb daar niet specifiek op gelet.

Hoe waren de uitspraak en het stemgebruik van de student?

 

RV

Je stemgebruik is helder, korte zinnen en heldere opdrachten. Prima

Hoe was het overwicht op, overzicht over en het contact met de groep?

RV / G

Je geeft op een natuurlijke en prettige manier leiding aan de groep. Je bent sterk in het contact maken, waarbij het individuele contact je het meest makkelijk afgaat.

Was er sprake van een positieve constructieve houding bij de student?

 

RV

Je bent goed in staat kinderen positief te benaderen. Vooral als kinderen jouw vragen beantwoorden, geef je goed feedback. Je mag de hele groep wat meer complimenteren. Geef aan wat ze goed hebben gedaan en waar we volgende keer aan gaan werken. Laat zien dat je blij of tevreden bent. Nu deed je dat vooral naar individuele kinderen. (moet je zeker blijven doen!)

Hoe was de begeleiding van/ hulp aan het individuele kind? Houdt hij/zij rekening met verschillen?

 

V

Goed is dat je precies wist welk kind je extra instructie wilde geven. De manier waarop je die instructie / begeleiding gaf was niet effectief of opbouwend. We spraken erover dat je de verlengde instructie in de kolom leerhulp kunt beschrijven. Wat ga je doen / zeggen / vragen en met welk materiaal doe je dat. Voor hem zou structuur en visuele ondersteuning belangrijk zijn. Bv de letterkaart.

Wat vindt u van de organisatie en de (tijds)planning?

 

 

 

G

Je hebt je tijdsplanning op orde. Je houdt de klok in de gaten. Je overlegt met je mentor. Werk is tevoren uitgedeeld. Kortom alle ‘kleine’ dingen liepen prima. Hierdoor kun jij je meteen richten op de inhoud van je les.

Zijn de gestelde doelen gehaald?

 

 

 

 

Dat vraag ik mij af?

           

    

De nabespreking met de mentor/docent

          Waardering

              Omschrijving

 

Is de student in staat op zijn/haar eigen functioneren te reflecteren?

 

 

 

G

 

Je had nauwelijks een vraag nodig om meteen tot de kern te komen. Je ziet waarom je de opbouw van je les beter andersom had kunnen doen.

Staat de student open voor meningen van anderen?

 

 

 

G

 

Je instelling is positief, je wilt leren en je ziet vooral mogelijkheden. Heerlijk aanstekelijk. We hadden een goed gesprek.

 

Sterke punten student:

-Je hebt hiervoor gymlessen gegeven en dat is te zien op de manier waarop je de klas runt. Je goed overzicht, de kinderen doen allemaal wat jij wilt. Orde (K.M.) houden lijkt geen issue voor jou te zijn. Super.

-Daarnaast ben je sensitief en responsief sterk. Je benadert kinderen op een prettige manier, je maakt een grapje, kortom je creëert een prettige werksfeer.

-Je zit vol ideeën en oplossingen. Je wist meteen hoe je het de volgende keer anders gaat doen. Je instelling is positief en leergierig. Ook Hans benoemde dit.

 

 

Aandachtspunten student:

- Versterken van je didactische kwaliteiten:

*direct activerend instructiemodel

*hoe denk jij dat kinderen het beste leren?

*hoe biedt je kinderen hulp, verlengde instructie bijvoorbeeld

*…

-gebruik van het digibord in het algemeen, maar zeker ook ter ondersteuning/ versterking van je lessen

 

 

  

 

 

 

 

Is de stagemap in orde?

ja/

 

Ieder jaar:

Heeft twee activiteiten per stagedag verzorgd:

ja/nee*

 

Propedeuse:

Heeft minstens twee aaneengesloten activiteiten verzorgd:

ja/nee*

 

Hoofdfase (jaar 2):

Heeft minstens een dagdeel verzorgd:

ja/nee *

 

Hoofdfase (jaar 3):

Heeft een dag verzorgd:

ja/nee *

 

Afstudeerfase:

Heeft meer dan een dagprogramma verzorgd:

ja/nee *

 

 

Extra stagebegeleiding gewenst?

ja/nee *

 

 

(*doorhalen wat niet van toepassing is)