Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 4. Vaardigheden

4. Vaardigheden

Niveau 1

De student kan een schriftelijke lesvoorbereiding schrijven en uitvoeren in de eigen stageklas.De student kan duidelijke regels en afspraken in de klas hanteren om een ordelijke en taakgerichte werksfeer te houden.

 

Ik kan een schriftelijke lesvoorbereiding schrijven en uitvoeren in de eigen stageklas
Bij al mijn stages op de ALO en pabo heb ik mijn lessen schriftelijk voorbereid op het daarvoor bestemde lesvoorbereidingsformulier. De lesvoobereidingen die ik heb gemaakt en uitgevoerd zijn te vinden op de pagina lesvoorbereidingen groep 5 en lesvoorbereidingen groep 1/2 De lessen bereid ik schriftelijk voor in het lesvoorbereidingsformulier. Met enkele voorbereidingen die ik gemaakt heb voor gymlessen toon ik aan dat ik schriftelijke lesvoorbereiding zorgvuldig maak. Bij de pagina Bewijs Lvb gymlessen staan een aantal links naar verschillende lesvoorbereidingen.

 

Ik hanteer duideijke regels en afspraken in de klas om een ordelijke en taakgericht werksfeer te behouden
Ik maak met de klas duidelijke afspraken en regels om een ordelijke en taakgerichte werksfeer te behouden. Bij de eerdere competentiebeschrijving van 01-11-2011 heb ik met voorbeelden uit de stage in groep 5 en voorbeelden van gymlessen aangetoond hoe ik dat doe. Bij de stage in groep 1/2 heb ik exta aandacht besteed aan het maken van afspraken en daarmee ook structuur bieden aan de leerlingen. Zo heb ik met de groep 1/2 een evaluatie kring gehouden over het opruimen. Ik vraag dan aan de leerlingen hoe je goed moet opruimen? Wat moet je dan doen? Dit soort vragen stel ik regelmatig om een goede werksfeer te behouden. Waar ik tijdens de les allemaal op let om dit te bereiken heb ik beschrijf ik in de ochtendplanning. Dit maak ik als voorbereiding op de stagedag waarbij de hele of halve dag leid. De andere ochtenplanningen zijn te vinden bij de pagina lesvoorbereidingen groep 1/2. Daarin heb ik regels ook opschreven die ik met de kinderen zou gaan bespreken. Ik heb bijvoorbeeld zelf een nieuwe afspraak gemaakt met kinderen wat betreft het kiezen. Dit is ook opgemerkt door de stagedocent, ze beschrijft in de stagebeoordeling dat dit heeft gewerkt, omdat ik hierin overtuigd was en duidelijk naar de kinderen toe.

  

Niveau 2

De student kan een schriftelijke lesvoorbereiding uitvoeren volgens plan in alle groepen van het primair onderwijs. Hij plant de leeractiviteiten gedurende een korte periode en evalueert deze kritisch in relatie tot de gestelde doelen. De student creëert een eigen taakgerichte werksfeer in zijn groep. Hij zorgt voor soepele overgangen tussen aaneengesloten lessen. Hij gebruikt organisatievormen, leermiddelen en -materialen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen. De student kan individueel gerichte hulp geven aan kinderen en kan daarbij de leiding houden over de gehele groep.

 

Ik kan een schriftelijke lesvoorbereiding uitvoeren volgens plan in alle groepen van het primair onderwijs
In alle groepen kan ik lesvoorbereiding uitvoeren. Tijdens stages op de ALO heb ik alle klassen van de basisschool lessen voorbereid en uitgevoerd, dit heb ik in zelfstandig gedaan. Voorbeelden van lessen zijn te vinden op de pagina bewijs lesvoorbereidingen alle groepen primair onderwijs. Voor de stage op de pabo ik naast gymlessen ook reguliere lessen gegeven in groep 1,2 en 5. Al deze lessen zijn te vinden op de pagina lesvoorbereidingen groep 5 en lesvoorbereidingen groep 1,2.

 

Ik creëer een eigen taakgerichte werksfeer in mijn groep en zorg voor soepele overgangen tussen lessen
Door duidelijk te vertellen wat we gaan doen en wat ik verwacht van de leerlingen zorg ik voor een eigen taakgerichte werkfseer. Tijdens het werken spreek ik leerlingen ook hierop aan door bijvoorbeeld te zeggen: "Ik zie dat je al veel hebt getekent, je bent goed aan het werk." Wanneer het niet goed loopt vraag ik ook aan de leerlingen wat er mis gaat. "We praten niet zachtjes." Is bijvoorbeeld een antwoord. Tijdens de overgangen zorg ik ervoor dat ik van iedereen de aandacht heb en de les kan afronden. Zo is het voor de leerling duidelijk dat de ene les klaar is en de volgende gaat beginnen. Deze overgangen bereid ik goed voor, zoals ik laat zien in de lesvoorbereiding ochtendplanning 11-04.

 

Ik kan individueel gerichte hulp geevn aan kinderen en daarbij de leiding houden over de groep
Tijdens de stage in groep 1/2 heb ik een aantal lessen gegeven waarbij ik een activiteit deed met een klein groepje leerlingen of individuele hulp gaf. De docent was toen niet in de klas en ik moest dus ook leiding houden over de groep. Deze lessen heb ik voorbereid en zijn te vinden als lesvoorbereidingen met de titel 'ochtendplanning' op de pagina lesvoorbereidingen groep 1,2. Een voorbeeld van een les waarbij ik een activiteit met 2 kinderen heb gedaan is te lezen in de lesvoorbereiding ochtendplanning 30-05.
De manier waarop ik leiding houd over de gehele groep is elke les verder ontwikkeld. Na dit een aantal keren gedaan te hebben heb ik een manier gevonden waarop ik leiding kon houden over de groep, hoe ik dit doe beschrijf ik in een verslag op de pagina bewijs individuele hulp en leiding over groep houden.

 

Ik kan leeractiviteiten plannen gedurende een korte periode en deze evalueren in relatie tot de gestelde doelen
Op alle stageplekken heb ik lessenreeksen gegeven over een bepaald onderwerp. Vooraf heb ik de activiteiten gepland met de stagedocent en na elke les evalueerde ik of de doelen voor die les gehaald had. Dit gebruikte ik als startpunt voor de volgende les, soms moest ik dan de doelen aanpassen. Voor de ALO heb ik bijvoorbeeld in 3 lessen een tipsalto aangeleerd, het einddoel was dan bekend maar de weg er naar toe niet. Ik had wel een verwachting en doelen gesteld per les, maar dit heb ik na de eerste les aangepast op de verschillende niveaus van de leerlingen.
Op de pagina bewijs leeractiviteiten plannen en evalueren laat ik met meerdere lessen zie die ik gedurende een periode gepland had en kritisch evalueerde in relatie tot de gestelde doelen.

 

Ik gebruik organisatievormen, leermiddelen en materialen die leerdoelen en leeractiviteiten ondersteunen
Om leerlingen te betrekken bij de les gebruik ik verschillende organisatievormen en leermiddelen. Ik neem soms spullen mee die de les ondersteunen en de leerlingen prikkelen. In groep 5 heb ik bijvoorbeeld het digibord als ondersteuning gebruikt. Bij groep 5 heb ik vaak werkbladen gemaakt om de (methode)les te ondersteunen. Deze zijn te vinden op de pagina werkbladen groep 5. Een aantal van deze lessen heb ik in een schema weergegeven op de pagina bewijs gebruik organisatievormen en leermiddelen. Daarmee laat ik zien wat voor een les ik gaf en welke organisatievorm en materialen ik heb gebruikt om de leeractiviteit te ondersteunen. Dit waren voor mij persoonlijk ook de leukste lessen, omdat de leerlingen erg betrokken waren.

 

Niveau 3

De student kan een periodeplanning maken, uitvoeren en bijstellen in relatie tot periodedoelen. De student houdt een heldere planning aan die hij ook met de kinderen bespreekt. Hij gaat adequaat om met de tijd. De student kan tijdens geplande en voorbereide activiteiten ongeplande initiatieven en gebeurtenissen inpassen. Hij improviseert en stelt daarbij duidelijke prioriteiten. De student kan individueel gerichte hulp aan kinderen plannen en uitvoeren en kan daarbij de leiding houden over de gehele groep.

 

Ik kan een periodeplanning maken, uitvoeren en bijstellen in relatie tot periodedoelen
Na het bezoek van de opleider in de school ging ik met de groep werken met uitgestelde aandacht. Het doel was om in 4 weken te werken met de dobbelsteen en het stoplicht op de juiste wijze. Hiervoor heb ik per week doelen opgesteld om het periodedoel stapsgewijs te kunnen bereiken. Per week evalueerde ik of het doel van de dag/week behaald was en of de planning bijgesteld moest worden. Dit alles is te lezen op de pagine bewijs periodeplanning GIP model. Naast de periodedoelen in de stage werk ik zelf op het ROC ook in periodes van 10 weken. Na deze periode krijgen de leerlingen cijfers en bespreken we of de doelen bereikt zijn. Door mijn kwaliteiten om zorgvuldig en doelgericht te werken kan ik goed met plannigen werken. Ik kan goed reflecteren en kan zowel voor mijzelf als voor de leerlingen een periodeplanning maken, uitvoeren en bijstellen in relatie tot de periodedoelen.


 

Ik houd een heldere planning aan die ik ook met de kinderen bespreek
Tijdens de stage in groep 8 heb ik 2 aaneengesloten dagen lesgegeven. Vooraf plande ik welke lesactiviteiten ik op welke dag deed en in welke volgorde. Deze planning noteerde ik dan s'ochtends op het digibord, zodat de kinderen wisten wat ze die dag zouden gaan doen. Bij de start van de dag bespreek ik deze activiteiten met de leerlingen en aan het eind van de dag bespreken we of alles af is gekomen of niet. Bij de verschillende evaluatieverslagen op de pagina groep 8 Joop Westerweelschool zijn de planningen te lezen. Soms bleek dat mijn planning niet helemaal gevolgd kon worden tijdens de dag, dit is dan in het verslag beschreven.

 

Ik ga adequaat om met de tijd
Door mijn ervaringen als gymdocent en ski/snowboardleraar heb ik geleerd om een tijdsplanning te maken voor elke les en mezelf daaraan te houden. Als gymdocent geef je maar gedurende een uur les aan een klas. Daarin plan je al je activiteiten, want daarna komt de volgende klas. Je kunt dus niet uitlopen. Ook tijdens de skilessen moet ik ervoor zorgen dat 6 mensen ongeveer evenveel aandacht krijgen van mij in een uur terwijl er 3 tegelijk bezig kunnen zijn. Voor de lessen in de klas ga ik op dezelfde manier te werk. Ik plan van te voren hoe lang ik met een les bezig wil zijn en kan mijzelf daar ook goed aan houden. Meestal gaat dit ook op gevoel goed, dit komt door de ervaringen die ik heb met lesgeven. In de ochtenplanning van 30-05 is te lezen hoe ik alle activiteiten voor de ochtend had ingepland.

 

Ik kan tijdens de geplande en voorbereide activiteiten ongeplande initiatieven en gebeurtenissen inpassen
Tijdens het lesgeven en werken in het onderwijs gebeurt er vaak van alles. Hierdoor is het onmogelijk om altijd alles te doen zoals je vooraf gepland en voorbereid had. Met gym en snowboard/skilessen ben ik bijvoorbeeld ook afhankelijk van het weer en ook in de klas gebeuren er soms dingen die de planning in de war schoppen. Zo was er tijdens de stage in groep 8 een keer een brand tussen de middag bij de buurvrouw van een leerling. Zij wilde dat natuurlijk vertellen en de groep vervolgens ook over hun brandervaringen. Ik heb hier ruimte voor gegeven, wat er toe leidde dat ik mijn planning niet kon volbrengen. De afwegingen die ik maakte, de keuze voor het ruimte geven voor deze gebeurtenis en het gevolg voor mijn lessen beschrijf ik in het evaluatieverslag 11-10-2011. Op de pagina Bewijs ongeplande gebeurtenissen toon ik met andere voorbeelden aan dat ik kan inspelen om ongeplande initiateiven en gebeurtenissen.

 

Ik improviseer en stel daarbij duidelijke prioriteiten
Bij de bovenstaande competentiebeschrijving heb ik beschreven dat ik ongeplande gebeurtenissen kan inpassen. Bij voorbeelden die ik heb gegeven op de pagina Bewijs ongeplande gebeurtenissen heb ik ook moeten improviseren. In de klas stel ik dan ook voor de leerlingen een prioriteit. Bijvoorbeeld: 'Door het verhaal van de brand komen we niet meer aan de geschiedenisles toe, ik wil wel dat we in ieder geval begrijpend lezen helemaal af maken vandaag.'
Ook heb ik een aantal lessen zonder voorbereiding gegeven, omdat het voor mij een goede oefening was om ook zonder uitgebreide voorbereidingstijd een les uit de methode te kunnen geven. Ik heb toen puur lesgegeven op gevoel en op de inbreng van de groep. Het is anders dan een ongeplande gebeurtenis, maar toen (begin stage groep 8) voelde het voor mij ook als improviseren. Hoe ik dat heb aangepakt en heb ervaren beschrijf ik het evaluatieverslag 10-10-2011. Wanneer ik meer lessen uit de methode heb gegeven en de beginsituatie ken, zou ik een les zonder voorbereiding niet direct als improviseren beschrijven. 

 

Ik kan individueel gerichte hulp aan kinderen plannen en uitvoeren en daarbij de leiding houden over de groep
Bij vaardigheden niveau 2 heb ik aangetoond hoe ik in de stage in groep 1/2 individueel gerichte hulp gaf aan indivudele leerlingen of een klein groepje. Dit is aangetoond met lesvoorbereidingen en beschreven op de pagina bewijs individueel gerichte hulp en leiding over hele groep houden. Tijdens de stage in groep 8 heb ik regelmatig verlengde instructie gegeven aan individuele leerlingen en daarbij leiding gehouden over de groep. Deze verlengde instructie of activiteit plande ik van te voren. In de lesvoorbereiding begrijpend lezen tekste verwerken studiegoed 16 is te lezen hoe dit voorbereidde. Vanwege mijn zorgvuldige voorbereiding en duidelijkheid naar de leerlingen toe wat betreft het stoplicht lukt het ook om de les goed uit te voeren.
Soms was het ook zo dat ik tijdens een ronde lopen erachter kwam dat een leerling nog te veel moeite had met de leerstof. Dan koos ik er soms ook voor om even rustig aan de instructietafel hulp te geven. Het stoplicht ging dan op rood en zo ik kon gerichte hulp geven waarbij de rest van de groep zelfstandig verder kon werken. Regelmatig schatte ik vooraf in met welke kinderen ik aan de instructietafel zou gaan werken en bepaalde ik soms afhankelijk van hoe ze met de instructie meededen of het nog nodig was om verlengde instructie te geven of niet. Dit beschrijf ik in de lesvoorbereiding rekenen wereld in getallen taak 41 som 3 en 4.