Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Klassenmanagement

Bewijs Klassenmanagement

Dit stuk schrijf ik op basis van een bijeenkomst pedagogiek onder leiding van Miriam Klamer.

Klassenmanagement is de basis van goed onderwijs.Het is het resultaat van alle maatregelen die een leraar neemt om een klimaat te scheppen waarin kinderen met succes kunnen leren en werken aan hun ontwikkeling. Het betreft zowel organisatorische- als didactische en pedagogische maatregelen. De leraar schept daarmee voorwaarden voor succesvol onderwijs en creëert daarmee ook een rijke leeromgeving.

Dit alles is gericht op het optimaliseren van de onderwijs leerprocessen.

 

Om goed klassenmanagement te hebben moet een leraar over een aantal vaardigheden beschikken:

 • Plannen
 • Voorbereiden
 • Organiseren
 • Beslissen                                             Leiding geven
 • Begeleiden
 • Controleren
 • Evalueren
 • Sturen en bijsturen

 

De basisvaardigheden om leiding te geven als leraar zijn: duidelijk zijn, consequent zijn en evenwichtig zijn. Als klassenmanager zijn er een aantal aandachtspunten:

 

 1. Rol en houding van de leraar
  Juiste mentale houding (emotionele objectiviteit), alert zijn! Spreiden van je aandacht (ogen en oren overal), houdingsaspect: inzicht in het effect van eigen handelen en ongewenst gedrag kunnen beschouwen als feedback. Consequent zijn.

 2. Didactische vaardigheden
  Duidelijk zijn. Verantwoordelijkheid geven (stimuleren eigen verantwoordelijkheid voor leerproces), betrokkenheid stimuleren, erbij houden van de groep (interactievaardigheden: responsieve instructie, DI, taakafstemming). Omgaan met verschillen tussen kinderen.

 3. Voorkomen en oplossen van probleemgedrag
  Preventie van problemen en direct maatregelen nemen bij ordeverstorende situaties. Bv. signaleren van een negatieve spiraal en daar actie op ondernemen (anticiperen op leerlinggedrag). Vermijden van lesonderbrekingen, laten zien dat je ‘erbij’ bent. Kinderen willen gezien, gehoord en ‘gecontroleerd’ worden!

 4. Regels, afspraken en routines
  Duidelijkheid (norm), structuur en veiligheid. Over hoe we met elkaar omgaan, werken in de klas –groepsinstructie, zelfstandig werken, kleine kring, grote kring-, uitgestelde aandacht, taakjes/schoonhouden van de klas, visite, verjaardag. Samen opstellen, erop toezien dat ze worden nageleefd.

 5. Inrichting van de groep
  Verdeling tafelgroepjes (wie bij wie), inrichting en plaats kasten (materialen makkelijk
  bereikbaar en ingedeeld op ontwikkeling), computers, wat hangt aan de muur, waar wordt instructie gegeven, waar moeten leerlingen kunnen lopen, hoe kan ik storend geloop voorkomen?

 6. Effectieve relatie tussen leraar en leerling
  Goede relatie zorgt voor goede prestaties en ontwikkeling. Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren, betrokken en willen plezier hebben. Goed, effectief pedagogisch klimaat is voorwaarde voor het leerproces. Een goede sfeer is belangrijk! Heb aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.