Joycehidding.jouwweb.nl
Home » 4. Attituden

4. Attituden

Niveau 1

De student toont zich bewust van het belang van een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in de klas.
Hij erkent het belang van een uitgeschreven lesvoorbereiding.

 

Een overzichtelijke, ordelijke en taakgericht sfeer in belangrijk in de klas
Om mijn lesdoelen te kunnen bereiken zorg ik voor een goede werksfeer in de klas. Dit doe ik door duidelijke regels en afspraken met leerlingen te maken. Hoe ik dit doe heb ik aangetoond bij Vaardigheden niveau 1. Voor mij als gymdocent is het extra belangrijk om een goede sfeer te hebben en de les strak te organiseren. Hierbij bied ik mijzelf en de leerlingen structuur, mijn ervaring is dat met een goede organisatie en goed klassenmanagement je les al voor 50% geslaagd is. Door de ALO en mijn ervaring met gymlessen geven heb ik organisatorische kwaliteiten ontwikkeld. Dit werd ook al in mijn eerste stagebezoek opgemerkt door de opleider in de school, Jacqueline Bieger. Haar feedbackformulier van het stagebezoek toont aan dat ik een goede sfeer nastreef in de klas door alles goed te organiseren. Het volledige formulier is te lezen op de pagina Bewijs Feedback Jacqueline Bieger


Een uitgeschreven lesvoorbereiding is belangrijk om de juiste werksfeer te kunnen creëren 
Bij een goede organistaie hoort een goede lesvoorbereiding. Het belang daarvan heb ik ervaren tijdens mijn gymlessen. Mijn ervaringen daarmee heb ik beschreven in de eerdere competentiebeschrijving van 01-11-2010. Stagementoren hebben mij altijd complimenteerd om mijn omgang met de lesvoorbereidingen en dit was ook altijd mijn houvast. Door zorgvuldig mijn les voor te bereiden kan ik tijdens de les kijken waar ik aanpassingen maak.           

 

Niveau 2

De student toont flexibiliteit tijdens de les en biedt kinderen ruimte om zelf initiatieven te nemen bij het inrichten en uitvoeren van onderwijsactiviteiten.   

  

Ik toon flexibiliteit tijdens de les en bied kinderen ruimte om zelf initiatieven te nemen
Ik maak een lesvoorbereiding om structuur te bieden en mijn lesdoel goed in mijn hoofd te krijgen. Tijdens les kijk ik juist naar wat het kind nodig heeft en biedt hen de ruimte om zelf de activiteiten vorm te geven. Een voorbeeld uit de stage in groep 5 hierbij toon ik aan mij de eerdere competentiebeschrijving van 01-11-2010. Ik heb toen de les aangepast aan de interesse van de leerlingen. Hierdoor waren zij erg betrokken bij de les. 
Tijdens mijn gymlessen op het ROC geef ik mijn leerlingen ook regelmatig ruimte voor eigen initiatieven. Een aantal voorbeelden daarvan heb ik beschreven in een verslag waarin ik de situaties beschrijf. Dit is te lezen op de pagina Bewijs ROC verslag initiatief leerlingen.

 

 

Niveau 3

De student toont gedurende een gehele lesdag flexibiliteit in zijn handelen. Hij heeft een open houding waarbij kinderen ruimte krijgen en worden gestimuleerd tot het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

 

Ik toon gedurende de gehele lesdag flexibiliteit in mijn handelen
Flexibel zijn moet naar mijn mening een eigenschap van een docent zijn. In een klas gebeurt er zoveel dat niet te voorspellen is en daarom is het belangrijk dat je flexibel moet kunnen handelen. Tijdens mijn lessen laat ik ruimte om in te spelen op de behoefte van het kind en dit is soms anders dan ik vooraf gepland had. Bij niveau 2 heb ik daar voorbeelden van gegeven. In de stage in groep 8 heb ik een aantal keer ervaren dat er iets gebeurde waardoor de dag anders liep dan gepland. Ik heb mij toen flexibel opgesteld en de dagplanning aangepast. Hoe ik dit heb gedaan heb ik beschreven bij vaardigheden niveau 3 en op de pagina bewijs ongeplande gebeurtenissen. Bij de evaluatieverslagen op de pagina groep 8 Joop Westerweel is in de verschillende evaluatieverslagen ook te lezen wat ik heb gedaan op de stage. Zo heb ik bijvoorbeeld op verzoek van de stagedocent een les onvoorbereid gegeven. Mijn houding tijdens de stage en gedrag tijdens de les tonen dat ik flexibel handel gedurende de gehele dag.

 

Ik heb een open houding waarbij kinderen ruimte krijgen en worden stimuleerd tot het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces
Leerlingen hebben een grote invloed op hun eigen leerproces. Ik stimuleer mijn leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor dat leerproces. Zo heb ik in groep 8 gewerkt met het GIP model waarbij leerlingen zelf aan kunnen geven of zij mijn hulp, die van een medeleerling of geen hulp nodig hebben. In het evaluatieverslag van 21-11-2011 is te lezen hoe ik met de leerilngen een toevoeging ontwerp voor het GIP model. Ook kunnen zij soms zelf kiezen of zij extra, uitdagender materiaal maken of niet. Deze keuzes om wel of niet om hulp te vragen of de moeilijkere versie te maken bespreek ik met de leerlingen. Ik zorg dat leerlingen bewust zijn van hun eigen invloed op hun leerproces en stimuleer hen om het beste uit zichzelf te halen. Een manier om het onderwijs daarbij te ontwerpen wordt getoond in het filmpje wings van leraar24. De theorie achter dit concept is te lezen op de pagina bewijs verantwoordelijkheid eigen leerproces en sluit aan bij mijn visie. Kinderen worden op deze wijze betrokken bij het onderwijs, vanuit hun interesses wordt het onderwijs ontworpen en daarmee zijn ze gestimuleerd om te leren en hebben zij een grote rol in hun eigen leerproces. Ik heb dit gedaan door als introductie bij een nieuw onderwerp bij geschiedenis vooraf een woordweb te maken over wat de kinderen al weten en daarna wat ze nog willen weten over dit onderwerp.

Ik kan leerlingen stimuleren om zelfverantwoordelijkheid te nemen door mijn open houding. Als persoon ben ik open naar anderen en luister ik goed naar anderen. Dat doe ik ook bij mijn leerlingen, ik ben vriendelijk en leerlingen durven naar mij toe te komen om bijvoorbeeld om hulp te vragen. Mijn vriendelijke houding is een kwaliteit van mij als docent en wordt ook benoemd door de stagementoren en opleiders in de school van groep 1/2 en groep 8 in de stagebeoordeling. Wat ik doe om een open houding aan te nemen en ruimte te bieden aan kinderen beschrijf ik met voorbeelden op de pagina bewijs open houding. Voor mij is een open houding erg belangrijk om leerlingen het gevoel te geven dat ze altijd bij mij terecht kunnen en erop kunnen vertrouwen dat ik naar hen luister en ook echt iets doe met hun vragen en ideeën.