Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs leerinhouden afstemmen op het individu

Bewijs leerinhouden afstemmen op het individu

In mijn lessen probeer ik ruimte geven voor individuele aanpassingen in de les. Dat kan zijn door kinderen extra hulp of juist meer uitdaging te bieden. Voorbeelden daarvan staan hieronder beschreven. Door op de titel te klikken verschijnt de lesvoorbereiding. De linkjes in de beschrijving van de les verwijzen naar de extra opdracht.

 

Herhalingsstof en extra moeilijke sommen (aanvulling op methode) groep 5

Bij een les uit de methode Rekenrijk merkte ik dat een aantal leerlingen moeite hadden met de lesstof. Ik heb toen een werkblad met een getallenlijn voor hen gemaakt. Zo konden ze de sommen net een stapje eenvoudiger maken en raakten ze niet in de stress. De leerlingen die juist makkelijk de stof uit de methode maakten kregen van een werkblad met moeilijke deelsommen. Geen verhaaltjes, maar moeilijke sommen. Zo kon ik hen uitdagen om daar (zonder hulpmaniertjes die in de methode stonden) de moeilijke deelsommen op te lossen.

 

De groep werkte hierbij aan kerndoel 27: de leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. Daarbij waren zij bezig met voortzetting en uitbreiding van het memoriseren van tafelproducten en betekenis geven aan de bewerking delen aan de hand van concrete situaties waarin sprake is van 'verdelen' en 'opdelen' in situaties met opgaande delingen, maar ook in situaties met rest.

Het individu kon nog niet de tafelproducten memoriseren. In het werkblad werd daarom extra aandacht besteedt aan concrete situaties waar sprake was van verdelen en opdelen.

Het individu kon aan de andere kan juist wel goed memoriseren ging daarom verder met het toepassen van parate kennis met het werkblad extra moeilijke deelsommen.

 

Verdiepingsopdracht geschiedenis groep 8

Bij de zaakvakken merkte ik dat enkele leerlingen, vooral jongen M. veel wist over de stof en de opdrachten vrij simpel waren om te maken. M. was wel altijd erg geïnteresseerd in informatie over de wereld en wilde ook nieuwe dingen leren. Ik heb toen voor hem en eventueel andere geïnteresseerde een verdiepingsopdracht gemaakt bij de methode. De les ging over het ontstaan van socialisten en liberalen in Nederland en personen als Thorbecke, Aletta Jacobs kwamen aan bod. In de opdracht moest hij onderzoeken hoe dat op dit moment was in de politiek en wat hij belangrijk vind. Waar zou je voor kiezen als je nu mocht stemmen en waarom?

 

De groep werkte hierbij aan kerndoel 52: de leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak burgers en stoommachines en kerndoel 53 de leerlingen leren over belangrijke historische personen en gebeurtenissen. Daarbij lazen ze in de methode over belangrijke personen en gebeurtenissen in de geschiedenis.

Het individu deed daarnaast ook onderzoek naar welke invloeden van toen je nu nog in de politiek ziet. Ook oefende hij om een eigen mening te vormen over politieke partijen. Daarbij werkte hij ook aan kerndoel 7: de leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

 

Aangepaste stof en extra uitleg rekenen groep 8

Bij rekenen wordt er in 3 niveau groepen gewerkt. Ik bestudeer van te voren de lesstof en maak dan een keuze welke opdrachten overgeslagen kunnen worden door zwakkere rekenaars en welke extra opdrachten de sterkere rekenaars doen. Dit is in elke lesvoorbereiding van rekenen, op de pagina lesvoorbereidingen en evaluaties groep 8 te zien. Daarbij ga ik met zwakkere rekenaars soms een stapje terug in de leerlijn en met de sterke rekenaars een stapje verder.

 

Zelfstandig nakijken nieuwsbegrip groep 8

Bij de lessen Nieuwsbegrip werken de leerlingen ook standaard in niveaugroepen. De 6 beste lezers liet ik tijdens een les zelfstandig samen het werk nakijken. Er was 1 leerling de zogenaamde leraar en had de antwoorden. Zo konden ze zelf de antwoorden controleren en ook verbeteren. Dit alles kon op hun eigen tempo en eigen niveau.

 

De groep was bezig met kerndoel 4: de leerlingen leren informatie te achterhalen uit informatieve teksten en ieder op zijn eigen niveau met kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Ze zou kunnen zeggen dat er geen individuele aanpassing was, als je kijkt naar de kerndoelen en leerlijnen. Echter als er een kerndoel was over zelfstandigheid en samenwerking waren er wel degelijk verschillen. Het groepje ging namelijk zonder hulp van de docent aan de slag en was samen verantwoordelijk voor het controleren en verbeteren van het werk. Het groepje mindere lezers was daar nog niet aan toe en je zou dus wel kunnen zeggen dat het groepje beste lezers toch een stap verder is.

 

Stof op een andere manier aanbieden (meervoudige intelligentie)

Tijdens mijn stage kwam het regelmatig voor dat ik les gaf waarbij eerder behandelde stof herhaalt werd, vooral voor kinderen die nog moeite met de stof hadden. Ik zag dat deze kinderen regelmatig nog steeds moeite met de stof hadden en de slimmeriken de stof zo goed beheerste dat het moeiteloos zonder fouten gemaakt werd.

Omdat het wel nodig was voor het grootste gedeelte van de klas heb ik toen andere manieren gezocht op de stof aan te bieden dan volgens de methode. Daarmee wilde ik de leerlingen enthousiasmeren en inspelen op meervoudige intelligentie van leerlingen. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hadden met het lezen waren bijvoorbeeld creatief erg sterk, dit combineerde ik dan in de les. Hieronder staan een aantal voorbeelden van werkvormen die ik toen met de leerlingen gedaan heb.

 

Gedichten maken groep 5

Bij gedichten was de groep niet direct heel enthousiast. Ik heb het lezen van gedichten en rijmschema’s herkennen daarom anders aangeboden. De leerlingen moesten in een groepje van 3 of 4 leerlingen van losse zinnen een gedicht maken. De zinnen waren strookjes geknipt en vormden samen 1 gedicht. Ze plakten dit dan op een formulier en konden daarna controleren of ze het goede gedicht gemaakt hadden. Ik merkte dat de leerlingen die minder talig aangelegd waren dit ook een leuke werkvorm vonden en enthousiast met het rijmen bezig waren.

 

De groep besteedde tijdens deze les aandacht aan kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. Dit kerndoel is sterk gericht op de verbaal linguïstische intelligentie. Door deze werkvorm prikkelde ik ook kinderen die interpersoonlijk (in groepjes werken), lichamelijk kinetisch (actief), visueel ruimtelijk (knippen en plakken) en logisch mathematisch (het gedicht was een soort puzzel) intelligent waren.

 

Klankgroepen voorlezen groep 5

We waren al een tijdje bezig met klankgroepen in het meervoud. In de methode moesten leerlingen verschillende woorden bij het juiste klaverblad (ev –mv – korte klank – lange klank) plaatsen. Dit bleek voor een aantal lastig om te doen. Ik heb leerlingen toen aan elkaar woorden laten voorlezen, de ander moest dan het woord op zijn gehoor in een categorie op het werkblad plaatsen. Op deze manier was het voor een aantal makkelijker om te doen.

 

De groep werkte aan kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en

regels. De leerlingen kennen regels voor het spellen van werkwoorden en andere woorden. Ook dit kerndoel (en de opdracht uit de methode) is sterk gericht op de verbaal linguïstische intelligentie. Door deze vorm benaderde ik het kerndoel ook vanuit de interpersoonlijke (in tweetallen) en muzikaal ritmische (voorlezen met nadruk op de klanken) intelligentie.

 

Rekenquiz groep 5

De opdracht voor mij was om een les over meten te geven waarbij de verhoudingen herhaald werden. In plaats van een werkblad wilde ik het op een andere manier doen, waarbij iedereen betrokken was en het juiste antwoord mee zou krijgen. Ik heb toen een quiz gedaan met de leerlingen. De ene quiz moest individueel en de andere in groepjes. De leerlingen waren erg enthousiast en de goede antwoorden werden altijd direct gegeven.

 

De groep werkte aan het kerndoel 32: de leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen en kerndoel 33: de leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. Dit kerndoel heeft verband met de mathematische intelligentie. Op deze manier werden ook de interpersoonlijke (in groepjes), lichamelijke kinetische (bewegen) en visueel ruimtelijke (plaatjes pp) intelligenties geprikkeld.

 

Presentaties nieuwsbegrip groep 8

Bij nieuwsbegrip moesten de leerlingen zelf een APP ontwerpen. Ik heb dit uitgebreid en de leerlingen het in tweetallen laten ontwerpen en presenteren voor de klas. Zo konden ook leerlingen die minder sterk waren in begrijpend lezen/schrijven ook schitteren tijdens deze les en hadden ook zij plezier bij een begrijpend lezen les.

 

De groep werkte bij deze les aan kerndoel 4: de leerlingen leren informatie te achterhalen uit informatieve teksten. De les was gericht op de verbaal linguïstische intelligentie. Door mijn aanpas lag de nadruk meer op de interpersoonlijke (in tweetallen en presenteren) en visueel ruimtelijke (logo ontwerpen) intelligentie.