Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Schoolbeleid leerprocessen volgen

Bewijs Schoolbeleid leerprocessen volgen

De onderstaande informatie is afkomstig uit het Schoolplan 2011 van de Joop Westerweel. Dit is een samenvatting van het zorgplan van de Joop Westerweelschool. Het beleid ten aanzien van het volgen van (doorgaande) leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen wordt beschreven in het zorgplan van de Joop Westerweel.

 

Zorgstructuur op de Joop Westerweel  Niveaus van onderwijs/zorg

 

Niveau 5

S(B)O

LGF of andere basisschool

 

Niveau 4

Capaciteiten onderzoek: extra handelingssuggesties (mogelijk eigen leerlijn) of besluit tot verwijzen

 

Niveau 3

Speciale zorg i n de vorm van een individueel handelingsplan opgesteld in overleg met IB/GIB na afname PDO

 

Niveau 2

De leerkracht biedt extra zorg aan kinderen die dat nodig hebben (groepshandelingsplan)

 

Niveau 1

Algemene zorg/onderwijs aan de groep: de leerkracht biedt gedifferentieerd onderwijs aan alle kinderen in de groep. Ze speelt in op de onderwijsbehoeften die alle kinderen ondervinden bij het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. Ze signaleert als er extra onderwijsbehoeften zijn bij een kind.

Om de bovenbeschreven weg te volgen heeft de school een zorgteam . De ib-ers hebben de taak alle zorg te coördineren en te bewaken. De zorg is op de volgende wijze georganiseerd:

 

Groeps- en Leerlingbespreking

Vier keer per jaar wordt per groep een groeps- en leerlingbespreking georganiseerd. Hierbij zijn de groepsleerkracht(en) en ib-er aanwezig. Tijdens de eerste bespreking van een nieuw schooljaar worden alle leerlingen besproken. Hierbij komen de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkelingen aan de orde.

Tijdens de volgende besprekingen worden de gesignaleerde problemen / zorgleerlingen doorgesproken. Actiepunten worden doorgenomen en ontwikkelingen gevolgd.

Tevens worden tijdens deze besprekingen van de betreffende groep de ontwikkelingen die zijn geformuleerd in de groepshandelingsplannen op het gebied van spelling, rekenen en technisch en begrijpend lezen, geëvalueerd in een gecombineerde groeps- en leerlingbespreking; de parallelgroepen hebben samen overleg met de ib-er. 28

 

Intervisie

Vier keer per jaar worden intervisiebijeenkomsten per bouw georganiseerd. We maken hierbij gebruik van de incidentmethode. Doel van deze bijeenkomsten is dat collega’s elkaar ondersteunen en daardoor ook kennis wordt overgedragen.

 

IB overleg

Een keer per week voeren de interne begeleiders overleg met de psychologe en maatschappelijk werker. Tijdens dit overleg worden alleen kinderen besproken, voor wie hulp van de psycholoog of maatschappelijk werker vereist is. Hiervan worden werkafspraken vastgelegd.

 

Zorgbreedte Overleg (ZBO)

Tien keer per jaar komen de interne begeleiders, psychologe, maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg (op afroep) en buurtregisseur bij elkaar. Tijdens dit overleg worden leerlingen besproken, die specifieke hulp nodig hebben van een of meerdere der aanwezigen. Ook het zorgbreedte overleg zal werken volgens de principes van HGOV. Er worden notulen gemaakt met actiepunten.

 

Ouders

Ouders zijn onze partners in opvoeding en onderwijs. Zij worden drie keer per jaar uitgenodigd om de vorderingen van hun kind met de groepsleerkracht te bespreken. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan worden de ouders tussendoor geïnformeerd en wordt met hen besproken op welke wijze problemen aan te pakken en wat daarbij de rol is van school en ouders. Uiteraard worden ook gesprekken gevoerd op initiatief van ouders.

Handelingsplannen worden met de ouders besproken door de groepsleerkracht. Als een kind wordt aangemeld voor de leerling-bespreking, worden de ouders op de hoogte gesteld. Bij inschrijving op school geven de ouders schriftelijk aan dat zij bij eventueel nader onderzoek toestemming zullen verlenen . Ouders worden uiteraard op de hoogte gesteld als er onderzoek plaats vindt en worden geïnformeerd over de bevindingen en het vervolgtraject. Als er een onderwijskundig rapport naar het Zorgplatform of het Voortgezet Onderwijs wordt gestuurd, moet dat ook door ouders worden ondertekend.

 

Leerlingen met specifieke behoeften

Rugzakleerlingen hebben een eigen handelingsplan dat in samenwerking met de Ambulante Begeleider wordt opgesteld. De school heeft een speciale leerkracht aangesteld die uitvoering geeft aan de handelingsplannen, overdraagt naar de groepsleerkracht, de IB-er informeert, samenwerkt met de Ambulante begeleider en samen met de groepsleerkracht en IB-er twee maal per jaar evalueert met de ouders.

Afhankelijk van de problematiek volgen deze kinderen het groepsprogramma of hebben een eigen leerlijn. Daarnaast zijn er leerlingen, in principe vanaf groep 6 die, ondanks intensieve begeleiding, zich onvoldoende ontwikkelen en daarbij mogelijk sociaal emotionele problemen hebben. Deze leerlingen volgen een eigen leerlijn.

Alvorens te bepalen of deze kinderen in aanmerking komen voor een eigen leerlijn wordt o.a. een intelligentie onderzoek afgenomen. In de leerlijn van de leerling zijn de prognoses voor uitstroom opgenomen, de te behalen doelen (niveau), ontwikkeling in leerrendement en doelen t.a.v. de sociaal – emotionele ontwikkeling. Met de ouders van leerlingen die een eigen leerlijn volgen wordt drie keer per jaar geëvalueerd.