Joycehidding.jouwweb.nl
Home » Bewijs Dyslexie

Bewijs Dyslexie

De informatie is afkomstig van de website: http://www.balansdigitaal.nl/. Op deze website heb ik veel informatie kunnen vinden over veel voorkomende ontwikkelings- en leerstoornissen. Naast informatie over wat de stoornis inhoudt worden er ook links en informatie gegeven over instellingen, organisaties waar de naar toe kunt voor meer informatie of hulp bij de stoornis. Als docent zou ik deze website zeker gebruiken om meer informatie in te winnen of te geven aan ouders als ik een leerling met een dergelijke stoornis in de klas zou hebben. Via deze website weet ik ook waar ik ouders en de leerling naar zou kunnen door verwijzen.

 

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

 

Kinderen met leesproblemen

Problemen met leren lezen en spellen

Kinderen in groep 3 leren hoe vormen horen bij letters en hoe letters horen bij bepaalde klanken. Hiermee begint het technisch (leren) lezen. Sommige kinderen leren dit wat minder snel dan andere. Ongeveer 10% van de leerlingen in groep 3 is wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal 'klaar' voor het leren lezen en schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra hulp. Als het kind ondanks gerichte oefening en begeleiding niet vooruit gaat met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is dan raadzaam om verder onderzoek te laten doen door een dyslexiespecialist op school of een externe deskundige in te schakelen voor een diagnostisch onderzoek en behandeladvies.

Technisch leesprobleem

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie.

Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is. Dyslexie is niet bij elk kind hetzelfde. Het kan variëren in ernst en bijkomende stoornissen.

 

Hoe herken je dyslexie?

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren.

Daarom is het van belang dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes. Bij allochtone kinderen die thuis hun moedertaal spreken, is herkenning van dyslexie op de basisschool extra moeilijk. Problemen met lezen en spellen worden vaak geschoven op de algehele problemen bij het Nederlands leren.

 

Algemene kenmerken

Hieronder volgen een aantal algemene kenmerken van dyslexie. Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:

 • om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui
 • om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21'
 • om de aandacht te houden bij 'klankinformatie' (gesproken woord)
 • met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels
 • met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
 • met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen

 

Problemen bij het lezen

De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide.

 

Problemen bij de spelling

Kinderen met dyslexie maken langdurig veel spellingfouten en hebben, om dat te voorkomen, veel steun nodig van spellingsregels. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan.

 

Problemen bij het schrijven

Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar en maken veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op.

 

De oorzaken van dyslexie

De precieze oorzaak van dyslexie weten we nog niet helemaal, maar wel is duidelijk dat het zich afspeelt in de hersenen. Het lijkt erop dat het hersengebiedje waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld, te zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is.

De klankcodes worden daardoor onvolledig of incorrect in de hersenen verwerkt en minder goed in het geheugen opgeslagen. Het gevolg is dat deze ook minder goed uit het geheugen zijn op te halen om gekoppeld te worden met het woordbeeld. Duidelijk is dat mensen met dyslexie problemen hebben met de fonologische verwerking van taal en/of het snel benoemen van woorden.

 

Erfelijkheid

Het staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%.

 

Onderzoek

In 1998 is een langlopend multidisciplinair onderzoek gestart naar de oorzaken en vroege kenmerken van dyslexie. Voor dit 'Onderzoeksprogramma Dyslexie' wordt een groep kinderen met een verhoogd risico op dyslexie 10 jaar lang gevolgd, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 9 jaar. Het onderzoek loopt nog door tot 2012.

Het onderzoek laat zien dat bij jonge baby's al verschillen in het brein gemeten kunnen worden. Ook de taalontwikkeling van peuters wijkt vaak af wanneer een van de ouders dyslexie heeft. Lees hier meer over bij Wetenschappelijk onderzoek.

Naast het langlopende onderzoek, vindt ook genetisch onderzoek plaats en worden verschillende behandelmethoden geëvalueerd. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd met subsidie van de 'Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek' (NWO).

 

Welke gevolgen heeft dyslexie?

Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen heeft ernstige gevolgen in deze 'talige' maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden. 


Belangrijkste gevolgen

De belangrijkste gevolgen van dyslexie voor een kind zijn:

 • Belemmeringen in het onderwijs
  In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dit heeft ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en belemmert kinderen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel kinderen met dyslexie kiezen ook een onderwijsniveau dat lager is dan ze op grond van hun intelligentie aan kunnen.
 • Sociaal-emotionele problemen
  Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.

 

Vooroordelen

Voor alle duidelijkheid: dyslexie is beslist geen luiheid van kinderen, geen gebrek aan intelligentie en geen modeziekte die bedacht wordt door veeleisende ouders. Ook is dyslexie geen speciale gave. Al kunnen kinderen met dyslexie net als andere kinderen wel talenten hebben op andere gebieden. Het is dan de kunst die talenten een kans te geven.

 

Onzichtbare handicap

Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor het leren van de talen, maar ook voor vakken waar veel lezen bij te pas komt. Leerlingen met dyslexie moeten daar, in vergelijking met hun klasgenoten met eenzelfde intelligentie, onevenredig veel energie in steken. Het is daarom van belang bij alle vakken rekening te houden de lees- en spellingsproblemen en niet alleen bij de taalvakken en zoveel mogelijk compenserende maatregelen te treffen.

De gevolgen van dyslexie spelen niet alleen op school, maar ook tijdens een studie of beroepsopleiding en later op de werkvloer. In de huidige maatschappij is dyslexie dan ook een serieuze handicap/belemmering.  

 

Aanpassingen bij lezen en schrijven

De leerling kan op school gebruik maken van hulpmiddelen (compensatie), of ontheffing krijgen van bepaalde opdrachten (dispensatie). Hieronder vindt u een lijst met mogelijke aanpassingen bij lezen en schrijven, gebaseerd op de lijst uit het Protocol Leesproblemen en Dyslexie Basisonderwijs groep 5-8. Deze aanpassingen zijn ook toepasbaar in het voortgezet onderwijs.


Aanpassingen bij het lezen

Mogelijke aanpassingen bij oefeningen en taken waarbij gelezen moet worden:

 • Boeken lezen die qua inhoud aansluiten bij de leeftijd en interesses van de leerling, maar die qua technisch niveau vereenvoudigd zijn 
 • De luisterversie gebruiken van kinderboeken waarin de leerling geïnteresseerd is 
 • Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen in de klas gebruikmaken van een daisyspeler¹
 • De leerling extra leestijd geven bij bijvoorbeeld zaakvakteksten
 • De leestaken voor zaakvakken verlichten, bijvoorbeeld minder pagina's of laten lezen of teksten van een makkelijker technisch niveau 
 • Verwerkingsopdrachten op band of (daisy)-cd beschikbaar stellen
 • Begrijpend leestoetsen en de Entree- en Eindtoets op cd beschikbaar stellen.

 

Aanpassingen bij het schrijven

Mogelijke aanpassingen bij oefeningen en taken waarbij geschreven moet worden:

 • Extra hulp in de klas geven bij het schrijven van verhalen, verslagen en werkstukken
 • Het werk van de leerling door een klasgenoot laten corrigeren
 • Spellingfouten zoveel mogelijk negeren, onder voorwaarde dat de leerling woorden waarvan hij de spelling niet kent zoveel mogelijk klankzuiver schrijft
 • Een gedifferentieerde beoordeling van dictees (bijvoorbeeld alleen fouten met een bepaalde spellingregel meetellen)
 • De schrijftaak verlichten (minder pagina's)
 • Het aantal oefeningen beperken (ook minder oefeningen als huiswerk meegeven)
 • Extra tijd geven voor schrijftaken
 • Gebruik laten maken van hulpmiddelen zoals een woordenboek, regelkaart en tekstverwerker met spellingcontrole 
 • Waar mogelijk mondeling overhoren in plaats van schriftelijk, bijvoorbeeld bij topografie
 • Geen dictees laten maken waarbij van te voren al vaststaat dat de leerling veel fouten gaat maken. Eventueel krijgt de leerling daarvoor in de plaats een dictee dat is afgestemd op zijn niveau.

 

Comorbiditeit

Dyslexie komt vaak voor in combinatie met andere leerstoornissen, zoals dyscalculie, met aandachtsstoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak-/taalstoornissen.

Als twee stoornissen meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen, noemt men dit comorbiditeit. Bij al deze stoornissen is er net als bij dyslexie sprake van een probleem met de informatieverwerking in de hersenen.

Soms hebben kinderen met dyslexie ook problemen met het onthouden van talige informatie. Verder komt het relatief vaak voor dat zij grote moeite hebben hun werk te structureren.

 

Onderkenning

Vaak zijn er discussies over wat er allemaal bij dyslexie hoort. Bij dyslexie gaat het om lees- en spellingsproblemen. Andere problemen zijn het gevolg van dyslexie of worden veroorzaakt door de bijkomende stoornissen.

Wanneer er één stoornis is vastgesteld, is het wel belangrijk dat de andere niet over het hoofd wordt gezien en dat niet alle problemen aan de ene stoornis worden toegekend. Elke stoornis heeft een specifieke aanpak nodig. Voor dyslexie is dat gericht op lees- en spellingstaken.

Regelingen en voorzieningen bij dyslexie

Heeft uw kind leesproblemen of dyslexie, dan zijn er regelingen en voorzieningen, waar uw kind mogelijk gebruik van kan maken of waar u als ouder een beroep op kunt doen. Hieronder vindt u een overzicht.

Onderwijs

 • Examenfaciliteiten bij dyslexie
  Mogelijke aanpassingen bij het eindexamen voor VO-leerlingen met dyslexie
 • Gesproken schoolboeken
  Informatie over aangepaste (gesproken) gratis schoolboeken op Daisy cd-rom en voorleessoftware
 • Klacht indienen (website Balans)
  Informatie over het indienen van een klacht indienen tegen de school van uw kind
 • Ontheffingen voor de talen bij dyslexie
  Mogelijkheden van ontheffing en aangepast lesprogramma bij het taalonderwijs op havo/vwo en vmbo
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (website Balans)
  Regelgeving over bevorderen van gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs
 • Wet Kinderombudsman
  De Eerste Kamer heeft op 16 juni 2010 ingestemd met de instelling van een Kinderombudsman. Begin 2011 zal de Kinderombudsman beginnen met zijn werk. Daarbij richt hij zicht speciaal op de naleving van de rechten van kinderen. De Kinderombudsman valt onder de Nationale Ombudsman.

Vergoedingsregelingen

Hulpmiddelen

 • Gesproken leesboeken
  Gesproken boeken, kranten en tijdschriften op Daisy cd-rom (voor gebruik thuis)
 • Collectieve zorgverzekering (website Balans)
  Collectief voor Balans-leden bij Zorg & Zekerheid en Agis
 • Keuzewijzer Zorgverzekeringen (website Balans)
  Hulpmiddel bij de selectie van zorgverzekeringen die het beste aansluiten bij de zorgbehoeften binnen het gezin en die het voordeligst zijn.
 • Lettertypen voor dyslexie
  Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar welk lettertype het beste is voor kinderen met dyslexie. Wel zijn er een aantal lettertypes speciaal ontwikkeld voor mensen met dyslexie.
  • Dyslexie Regular - ontworpen door Christian Boer, zelf ook dyslectisch - als afstudeerproject voor de kunstacademie. Te koop via zijn website www.studiostudio.nl.
  • Lexia Readable - K-Type, de ontwerper, heeft de kracht en helderheid van Comic Sans gebruikt. Gedeeltelijk gratis te downloaden via de website van K-Type.

Advies en informatie - voor ouders

 • Dyslexie en vreemde talen
  Site over dyslexie en de gevolgen ervan bij het leren van de moderne vreemde talen (met nadruk op Engels).
 • Dylexie in Basispakket Zorgverzekering
  Nieuwsbrief ministerie van Onderwijs (OCW) over vergoedingsregeling dyslexie
 • Handicap+Studie
  Informatie over studeren met een handicap of chronische ziekte van Expertisecentrum Handicap+studie
 • Informatiepunt 5010
  Advies voor ouders over onderwijs. Door onderwijsinstanties, rugzaklijn (CG-raad) en dyslexielijn (Steunpunt Dyslexie)
 • Kennisnet
  Onderwijsportaal en expertisecentrum over ict in het onderwijs. Met informatie over basis- en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs voor verschillende doelgroepen (scholieren, ouders en onderwijsmedewerkers).
 • Let op!
  Informatiepunt voor leerstoornissen, waaronder dyslexie, voor ouders, leerkrachten, jongeren en kinderen. Site van Vlaamse vereniging Die-'s-lekti-kus.
 • Postbus 51
  Informatie van postbus 51 over dyslexie, met veelgestelde vragen en adressen

 

Advies en informatie - voor het onderwijs

 • CPS
  Onderwijsadviesorganisatie. Biedt trainingen en handreikingen aan docenten voor begeleiding van leerlingen met dyslexie.
 • De Lantaarn
  Adviesdienst voor school en ouders (van 4 tot 12-jarigen). Biedt internetcursus dyslexie aan ouders en leerkrachten. Website met informatie over dyslexie.
 • Digitale Collega (DICO)
  Digitale modules van Masterplan Dyslexie voor lerarenopleidingen basis- en voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal is gratis te downloaden en ook goed bruikbaar voor docenten die meer kennis en vaardigheden willen ontwikkelen op het gebied van dyslexie.
 • Dyslexie gids
  Praktische gids (pdf) over dyslexie voor scholen voor voortgezet onderwijs (van ministerie van Onderwijs)
 • GoedteLezen.nl - project van Dedicon: praktische richtlijnen dyslexie voor oefeningen en toetsen, voor leerkrachten
 • Kennisnet
  Onderwijsportaal en expertisecentrum over ict in het onderwijs. Met informatie over basis- en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs voor verschillende doelgroepen (scholieren, ouders en onderwijsmedewerkers).  
  Direct naar:
 • KPC Groep
  Onderwijsadviesorganisatie, die protocollen en andere instrumenten voor het onderwijs ontwikkelt en publicaties uitbrengt voor onderwijs, ouders en leerlingen. Website biedt veel informatie over dyslexie.
 • LBRT
  Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Vereniging van leerkrachten, gespecialiseerd in de hulp van leerlingen met leerproblemen.
 • Taalonderwijs
  Site Expertisecentrum Nederlands over taalonderwijs en dyslexie. de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het regulier en speciaal basisonderwijs
 • Vraagbaak dyslexie
  Veelgestelde vragen en antwoorden over dyslexie voor onderwijsmedewerkers (website Masterplan Dyslexie)
 • Wat kan een leerkracht voor hulp bieden?
  Tips voor leerkrachten van kinderen met dyslexie

 

Advies en informatie - voor hulpverleners

 • Helpdesk NIP/NVO
  Helpdesk voor diagnostici en behandelaars van dyslexie
 • Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD)
  Onafhankelijk instituut dat streeft naar waarborging van de kwaliteit van dyslexiezorg conform het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Het KD certificeert dyslexie zorgaanbieders.
 • Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD)
  Stichting die als doel heeft zorg te dragen voor de borging van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Het NRD registreert dyslexie zorgaanbieders.

 

Hulpmiddelen en ondersteuning

 • Loket aangepast lezen
  Landelijk loket van de openbare bibliotheken met uitleenservice voor mensen met een leesbeperking.
 • Dedicon
  Stichting die toegankelijke leesvormen maakt voor scholieren, studenten en vakbeoefenaren met een leeshandicap. Dedicon levert ondermeer gesproken schoolboeken voor het voortgezet onderwijs.
 • Grenzeloos lezen
  Website van Dedicon met folders en tijdschriften van overheid en bedrijven in toegankelijk formaat voor mensen met een leesbeperking (o.a. folders Belastingdienst, NS en Postbus 51, Allerhande, Consumentengids en Greenpeace Magazine)
 • Makkelijk Lezen Plein
  Tips en informatie over leesproblemen voor kinderen, ouders, leerkrachten en bibliothecarissen
 • Surfplank Dyslexie
  Werkmap met bundeling van handige technieken en simpele stappenplannen voor het gebruik van de computer bij dyslexie. Met keuzewijzer voor ICT-hulpmiddelen. De map is ontwikkeld door de Vlaamse vereniging Die-'s-lekti-kus.
 • Omdeschool
  Een mindmap is een tekening van pictogrammen (plaatjes) met tekst. Zie Wikipedia voor meer informatie over mindmappen. Mindmapping software voor leerlingen en leerkrachten is gratis te proberen door downloaden via de website.

 

Eindexamen

 • CITO
  Cito ontwikkelt volgsystemen en toetsen voor PO en VO en school- en centrale examens voor het VO
 • CvE (voorheen CEVO)
  College voor Examens. Stelt examenopgaven voor vwo, havo en vmbo vast.
 • Eindexamen 2011
  Vraag en antwoord omtrent het eindexamen - van het Ministerie van OCW
 • Eindexamen.nu
  Informatie, tips, examenroosters, forum en uitslagen. Opgezet in samenwerking met LAKS.
 • Examenblad.nl
  Officiële website met alle informatie over de jaarlijkse examens in het VO.
  Direct naar:
  • Eindexamenbesluit, artikel 55 (Examenblad.nl)
   Artikel waarin wettelijk is geregeld dat leerlingen met een handicap, waaronder dyslexie, aangepast examen mogen doen
  • Maartmededeling 2011 (Examenblad.nl)
   Officiële examenmededeling met aanvullende informatie over de beoordeling van spelling bij Nederlands en Engels en het gebruik van woordenboeken voor de examens van 2011.
  • Rooster en toegestane hulpmiddelen examen 2012 (Examenblad.nl)
   Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
  • Septembermededeling voor eindexamens (Examenblad.nl)
   Officiële examenmededeling met richtlijnen over de vorm waarin de school het examen kan aanbieden aan leerlingen met dyslexie.
 • Examenklacht.nl
  Site van Laks met informatie over de eindexamens en voor het indienen van klachten en vragen over de examens tijdens de examenperiode.
 • Examenkrant
  Krant voor eindexamenleerlingen, met belangrijke informatie over komende eindexamens. Er zijn drie examenkranten: voor vmbo, vmbo BB en havo-vwo.
 • Kennisnet
  Onderwijsportaal en expertisecentrum over ict in het onderwijs.
  Direct naar:
  • Dyslexie en examen
   Informatie op Kennisnet over eindexamen doen met een dyslexiehulpmiddel.
  • Examen en een beperking
   Informatie op Kennisnet over eindexamen doen met een beperking.
  • Eindexamensite
   Handige tips, oefenexamens en samenvattingen op Kennisnet.
  • Toetswijzer Cito
   Internetgids op Kennisnet voor het onderwijs, met informatie over toetsing, examinering en evaluatie.
  • Toetswijzer Eindexamen
   Overzicht op Kennisnet van interessante links naar informatie over de centrale eindexamens in het VO, waaronder diverse oefenexamens.
 • LAKS
  Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Organisatie van, voor en door scholieren, met infocentrum voor vragen en klachten over school, examens, regelingen e.d.
 • Planwijzer examens en toetsen.
  Wijzer (pdf) voor het plannen van examens en toetsen. Ontwikkeld door Die-'s-lekti-kus, de Vlaamse vereniging voor leerstoornissen.
 • Studyflow.net
  HAVO/VWO oefenexamens met analyse van resultaten.
 • Watmoetikweten.nl
  Site van Laks. Helpt scholieren bij de voorbereiding van het eindexamen. Met oefenexamens en chatbox.

 

Kinderen en jongeren

 • Dyslexie in Klokhuis
  Site Klokhuis met informatie over dyslexie voor kinderen
 • Dys-lexie
  Site over dyslexie gemaakt door kinderen
 • Dylexie Toolbox
  Site van Balans voor jongeren met dyslexie vanaf groep 8. Met een forum voor het uitwisselen van tips er ervaringen en een tool waarmee je berichten op je eigen Hyves kan laten voorlezen en berichten kan plaatsen met spellingscontrole.
 • Kinderkrant
  Site met informatie over dyslexie en dyscalculie voor kinderen
 • Makkelijk Lezen Plein
  Site voor kinderen en jongeren die moeite hebben met lezen. Met informatie over boeken, hulpmiddelen en dyslexie. Met tips en ervaringen van kinderen en jongeren.
 • Site van Luca
  Site van Luca met dyslexie met informatie over zijn werkstuk over dyslexie
 • Spreekbeurt dyslexie
  Informatie over dyslexie voor basisschoolleerlingen
 • Surfsleutel dyslexie
  Informatie over dyslexie voor kinderen van Hersenstichting Nederland

Kijk voor meer links voor kinderen en jongeren op de BalansKIDS website.

 

Onderzoek en diagnose

 

Masterplan Dyslexie

 • Expertisecentrum Nederlands
  Organisatie voor taalontwikkeling en verbetering taalonderwijs op basisschool en voorschoolse periode
 • Masterplandyslexie.nl
  Alle informatie over achtergrond en uitvoering Masterplan Dyslexie
 • KPC Groep
  Onderwijsadviesorganisatie, die ondermeer dyslexieprotocollen voor het onderwijs ontwikkelt.

 

Passend onderwijs

 • Informatiepunt Passend Onderwijs
  Website van het Informatiepunt Passend Onderwijs, aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning op het gebied van Passend Onderwijs.
 • Passend Onderwijs
  Dossier over Passend Onderwijs van Ministerie van Onderwijs, met overzicht van alle documenten van het ministerie hierover, zoals nieuws- en persberichten, publicaties en kamerstukken.
 • Platform WSNS
  Netwerk voor onderwijscoördinatoren Passend Onderwijs.
 • Weer Samen Naar School (WSNS)
  Informatie over het project 'Weer Samen Naar School' van ministerie van Onderwijs

Kijk voor meer links in het Dossier Passend Onderwijs (website Balans).

 

Belangenorganisaties

 • Die-'s-lekti-kus
  Vlaamse vereniging voor leerstoornissen en/of problemen bij het leren.
 • Sprankel
  Vlaamse vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen, waaronder dyslexie
 • Woortblind
  Vereniging voor dyslectische mensen